Kult Przenajdroższej Krwi Chrystusa

„Ludzkość, tak często raniona przez nienawiść i przemoc, odczuwa coraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebę skuteczności działania Krwi Zbawiciela.
W Niej zawiera się Wielka moc miłości Chrystusa, nadzieja, a także droga pojednania”
Błogosławiony Jan Paweł II
Nabożeństwo do Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa

Krew Chrystusa jest dla wierzącego przede wszystkim znakiem miłości Boga do człowieka. Aby jakikolwiek znak mógł mieć wpływ, trzeba go najpierw zauważyć, następnie odczytać i wreszcie dać odpowiedź. Jak to wygląda w wypadku znaku przelanej Krwi Zbawiciela?

1. Znak naturalny
W różnych sytuacjach zwyczajnego życia spotykamy się z krwią lub jej symboliką. Bezpośredniemu spotkaniu z krwią towarzyszy zawsze jakieś rodzaju poruszenie człowieka. Z jednej strony krew może odstraszać, gdy jest związana z naturalnym cyklem życia lub też, gdy jest wyrazem choroby. Z drugiej strony krew rannego człowieka jest rozumiana, jako wołanie o ratunek, a dar krwi dla rannego jest równoznaczny z uratowaniem życia. Nieprzypadkowo chociażby na plakatach PCK widnieje czasami hasło: „Krew to życie”. Wreszcie przelana krew może być dowodem miłości do ojczyzny i drugiego człowieka lub przekonania odnośnie przyjętych wartości czy też wiary (por. krew męczenników).

2. Znak biblijny
W Biblii krew jest przede wszystkim synonimem życia każdego stworzenia; stąd zakaz spożywania krwi (Pwt 12, 23), jako wyraz szacunku dla życia – daru i własności Boga. Krew ofiar ze zwierząt w ST jest z kolei znakiem łączności Boga z człowiekiem, wyrazem przebłagania za grzechy i pojednania z Bogiem. Krew obrzezania potwierdza zawarcie przymierza z Bogiem. Jedno z najważniejszych znaczeń krwi odnajdujemy w historii wyjścia narodu wybranego z Egiptu, gdzie krew baranka paschalnego chroni Izraelitów i ratuje ich od śmierci (Wj 12, 13), ponieważ należą do Boga.
Wypełnieniem zapowiedzi ST jest ofiara Chrystusa, „prawdziwego Baranka, który krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy”. Jego Krew rzeczywiście „poświęca domy wierzących” (por. orędzie wielkanocne). Dla chrześcijanina Krew Chrystusa jest znakiem miłości Boga do człowieka, zmazania grzechu pierworodnego (1 P 1,18n), wyzwolenia od śmierci i grzechu, uwolnienia od panowania szatana, a także źródłem zdrowia i życia przez Zmartwychwstanie Chrystusa. Pierwszy etap życia Krwią Chrystusa, związany z pobożnością, zaprasza więc do wdzięczności za uratowanie życia (zbawienie) i za zapłatę za grzechy (odkupienie) oraz do naśladowania Zbawiciela w Jego miłości (por. 1 J 4,11), ofiarując swoje życie wraz z Jego Krwią (por. Kol 1, 24).

3. Znak liturgiczny
Kościół zawsze wyrażał wiarę w moc Krwi Baranka, która działa nadal przede wszystkim w sakramentach świętych, gdzie uwalnia od grzechu pierworodnego i wprowadza w przymierze z Bogiem (chrzest), umacnia darem Ducha Świętego do dawania świadectwa (bierzmowanie), jednoczy z Bogiem w sakramencie uobecnienia Jego zbawczej ofiary (Eucharystia), oczyszcza z grzechów i pojednuje (pokuta i pojednanie), umacnia na drogę cierpienia i uzdrawia (namaszczenie chorych), uświęca miłość małżonków (małżeństwo) i wszczepia w Chrystusa – Głowę, uzdalniając do rozdzielania Jego darów w posłudze Ludowi Bożemu (kapłaństwo).
Tradycja pozostawiła nam w spadku wiele modlitw i nabożeństw ku czci „siedmiu przelań” Krwi Chrystusa, które są praktykowane do dzisiaj indywidualnie oraz w różnych grupach: litania, różaniec do Krwi Chrystusa, nowenna, siedem ofiarowań, itp. Są one indywidualnym i wspólnotowym wyrazem pobożności wobec Ceny naszego Zbawienia.

4. „Znak nadziei i zachęta do działania”
W encyklice „Evangelium Vitae” Ojciec Święty Jan Paweł II, nawiązując do historii Kaina i Abla (Rdz 4,2–16), przypomina, że „krew każdego innego człowieka zabitego po Ablu jest głosem wznoszącym się do Pana. W sposób absolutnie jedyny i wyjątkowy woła do Boga Krew Chrystusa, którego proroczą zapowiedzią jest postać niewinnego Abla. (…) Krew płynąca z przebitego boku Chrystusa na krzyżu (por. J 19,34) «przemawia mocniej niż krew Abla»: ta Krew wyraża bowiem i domaga się głębszej «sprawiedliwości», przede wszystkim jednak błaga o miłosierdzie, oręduje przed obliczem Ojca za braćmi (por. Hbr 7,25), jest źródłem doskonałego odkupienia i darem nowego życia. Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jak cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia” (EV 25).
Życie Krwią Chrystusa zaprasza więc każdego wierzącego nie tylko do wdzięczności za dar odkupienia we własnym życiu, do adoracji i przyjmowania tego Daru w sakramentach, ale także do zauważenia krwi płynącej dzisiaj w zranieniach ludzkości i do odpowiedzi na ten „krzyk krwi” przez postawę konkretnej miłości wobec potrzebujących, obronę życia, szacunek dla godności każdego człowieka, służbę pojednaniu. Dopiero takie zaangażowanie pozwala mówić o dojrzałej duchowości Krwi Chrystusa.

DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE KRWI PRZENAJDROŻSZEJ
Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. „Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” – zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej woli.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia Woli Ojca.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Poprzez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą. Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie wieczne.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś i krwawiąc nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen.

Nowenna do Krwi Chrystusa
(odmawia się przez dziewięć dni w połączeniu z inną modlitwą do Krwi Chrystusa)
Panie Jezu Chryste, kiedy w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kazałeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziesięć dni trwali na modlitwie, aby otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństw, prosimy Cię:
Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą”.
Panie, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić Ci nasze prośby:
(chwila ciszy)
Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją Najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy.
Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Wzbudź w nas ufność, że Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy. Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen

Różaniec do Krwi Pana Jezusa
Jak się modlić Różańcem do Krwi Chrystusa ?
Na początku: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu
Chwała Ojcu….

Tajemnice: po 5 razy „Ojcze Nasz”
Chwała Ojcu…
Ciebie Panie pro¬simy‚ wspomóż sługi swoje,
Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią
1. Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania ( Łk 2,21 )
2. Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu ( Łk 22,44 )
3. Pan Jezus przelał krew podczas biczowania ( Mt 27,26 )
4. Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania ( Mk 15,17–18 )
5. Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej (J 19,17 )
6. Pan Jezus przelał krew przy ukrzyżowaniu ( Mt 27,46 )
7. Pan Jezus przelał krew i wodę przy otwarciu boku włócznią (J 19,33–34 )

LITANIA DO KRWI CHRYSTUSA
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca
Przedwiecznego, wybaw nas!
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Historia kultu Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa
Uroczystość poświęcona Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami do corocznych obchodów związanych z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie, które według tradycji, są skrawkiem płaszcza Setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego, aby upewnić się o Jego śmierci. Skrawek ten ze czcią został odcięty gdyż był skropiony ”krwią i wodą” (J 19,34), która wypłynęła z przebitego boku Jezusa.
Rzymscy książęta Savelli, którzy uważali się za potomków Centuriona, w 1708 będąc bliscy śmierci, podarowali kościołowi p.w. San Nicola in Carcere ten bezcenny relikwiarz. Relikwia została umieszczona pod Ukrzyżowanym, który przemawia do mistyczki świętej Brigidy. Kult, jaki rozwinął się wokół najdroższej relikwii był mocny. Corocznie, w pierwszą niedzielę czerwca, uroczyście obchodziło się święto Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.
W roku 1808, przypadającym pierwszym stuleciu przekazania relikwii, Kanonik ks. Franciszek Albertini, w tymże Kościele, zakłada Bractwo ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Ksiądz Kasper del Bufalo, przyjaciel i syn duchowy Albertiniego, został przez niego wezwany aby zajmował się sprawą inauguracji Pia Associazione (Dobroczynne Stowarzyszenie). W roku 1815 Bractwo to, zostało podniesione do rangi Arcybractwa przez papieża Piusa VII.
Ksiądz Kasper del Bufalo, przez głoszenie nauk, stał się największym inicjatorem Bractwa. Ono go zainspiruje do założenia w 1815 roku, w San Felice di Giano, Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.
Młoda Maria De Mattias, podczas misji jakie ksiądz Kasper prowadził w Vallecorsa w 1822 roku, została dogłębnie poruszona jego kazaniami, gdy dojrzeje idea powołania do życia nowego Zgromadzenia sióstr, które założy w Acuto w 1834 roku, pod nazwą Adoratorek Krwi Chrystusa.
W 1849 papież Pius IX, na wygnaniu w Gaeta, przyjął z wizytą księdza Jana Merliniego, Misjonarza Krwi Chrystusa, który przepowiedział mu koniec wygnania jeżeli rozszerzy święto Najdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół. Papież mu odpowiedział: “Nie ślubuję, ale obiecuję”. Tak też się stanie. Pius IX wnet powrócił do Rzymu. Pamiętając o ‘obietnicy’, dekretem “Redempti sumus” z 10 sierpnia 1849, Pius IX rozszerzył na cały Kościół święto Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, które nieprzerwanie było obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca.
Papież Pius X, był tym, który w 1914 roku, ustalił datę liturgicznych obchodów na 1 lipca.
Z racji Roku Jubileuszowego dnia 15 kwietnia 1934 roku Pius XI podniósł te obchody do stopnia Uroczystości. Paweł VI, z reformą Kalendarza, złączył ją ze świętem “Corpus Domini”, które od tej chwili obchodzi się w całym Kościele jako “Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”.
Zgromadzenia, żyjące według duchowości Krwi Chrystusa, obchodzą, jednak NAJDROŻSZĄ KREW CHRYSTUSA w dniu 1 lipca jako Uroczystość.

Kult Krwi Chrystusa w parafii św. Józefa w Puławach
W parafii św. Józefa w Puławach zaistniała potrzeba odprawiania Mszy do Krwi Chrystusa. Od kilku miesięcy parafianie i goście zamawiają takie msze. W wielu wypadkach istnieją udokumentowane świadectwa skuteczności tych Mszy.
Wiele osób wraca do nas dzieląc się wielką radością, gdy prostują się sprawy rodzinne, małżonkowie wracają do siebie, rodziny jednają się po okresie kłótni i sporów.
Istotnym warunkiem skuteczności takich mszy jest wiara, modlitwa i wielkie zawierzenie Bogu, a także stan łaski uświęcającej wszystkich uczestniczących w tych i innych Mszach.
Modlitwa ochronna przy odprawianiu tych mszy polega na odmawianiu nowenny do Krwi Chrystusa, różańca, litanii. Ofiarujemy takie modlitwy za odprawiających kapłanów i za osoby objęte modlitwą.
Intencje ekspiacyjne to modlitwa wstawiennicza za grzechy popełnione przez poprzednie pokolenia naszych przodków. Te grzechy skutkują złem obecnie i często problemy jakie zdarzają się w naszym życiu są skutkiem grzechów z poprzednich pokoleń i braku uzdrowienia relacji międzypokoleniowych.

Prosimy o świadectwa osób, które zostały wysłuchane dzięki Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. (można wysłać na adres parafii drogą elektroniczna lub telefonicznie)

Opracowano na podstawie zasobów internetowych www. Wiara.pl, www. Onet.pl,
strona internetowa Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.
Opracował ks. Adam Zawisza

6 MSZY ŚW. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

ZAMIESZCZAM FORMUŁĘ, JAKĄ SIĘ WYPOWIADA PODAJĄC INTENCJĘ.I TAK PIERWSZEGO DNIA PRZY PODAWANIU INTENCJI ODCZUTUJE SIĘ NASĘPUJĄCO:
TA MSZA ŚW. JEST SPRAWOWANA KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZY KONANIU W OGRÓJCU SPŁYWAJĄCA NA ZIEMIĘ W INTENCJI EXSPIJACYJNEJ ZA GRZECHY RODZINY …………………… I …………………….. Z PROŚBĄ O UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE RODZIN .

KAŻDEGO NASTĘPNEGO DNIA KOLEJNY PUNKT AŻ DO SZÓSTEGO Z TĄ SAMĄ INTENCJĄ.

JEST JESZCZE W MSZALE SPECJALNA LITURGIA KU NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYCTUSA W MSZACH WOTYWNYCH

SZEŚĆ MSZY ŚWIĘTYCH ODPRAWIAMY (PRZEZ 6 KOLEJNYCH DNI, BĄDŻ PRZEZ 6 TYGODNI NP. CO PIĄTEK) KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

1. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZY KONANIU W OGRÓJCU ,SPŁYWAJĄCA NA ZIEMIĘ
2. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA TRYSKAJĄCEJ PRZY BICZOWANIU
3. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA BROCZĄCEJ SPOD CIRNIOWEJ KORONY
4. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZELANEJ NA KRZYŻU
5. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA KTÓRA W EUCHARYSTII POI I OCZYSZCZA DUSZE
6. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

We wszystkich 6-ciu mszach jest ta sama intencja:
Np. Wynagradzająca za grzechy rodziny …………. i………… z prośbą o uzdrowienie relacji międzypokoleniowych rodzin, albo o nawrócenie syna itp.

Zanim zacznie się odprawiać trzeba odmówić nowennę do św. Józefa bądź inną ochronę dla nas samych jako zamawiających i rozpowszechniających, oraz dla księży którzy będą odprawiać te msze św.
DOBRZE BY BYŁO UCZESTNICZYĆ W TYCH MSZACH
Pozdrawiam z Panem Bogiem.

Ks. Adam Zawisza